top of page

ภาพบรรยายการฝึกอบรม รุ่นที่ 11 วันที่ 12 - 15 กันยายน 2560
หลักสูตรการยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
ด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO 50004 และ ISO 50006

bottom of page