top of page

ภาพบรรยายการฝึกอบรม รุ่นที่ 12 วันที่ 25 - 28 กันยายน 2560
หลักสูตรการยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
ด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO 50004 และ ISO 50006

bottom of page