top of page

ภาพบรรยายการฝึกอบรม รุ่นที่ 13 วันที่ 2 - 5 ตุลาคม 2560
หลักสูตรการยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
ด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO 50004 และ ISO 50006

bottom of page