top of page

ภาพบรรยายการฝึกอบรม รุ่นที่ 14 วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2560
หลักสูตรการยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
ด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO 50004 และ ISO 50006

bottom of page