top of page

ภาพบรรยายการฝึกอบรม รุ่นที่ 15 วันที่ 16 - 19 ตุลาคม 2560
หลักสูตรการยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
ด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO 50004 และ ISO 50006

bottom of page