top of page

ภาพบรรยายการฝึกอบรม รุ่นที่ 16 วันที่ 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตรการยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
ด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO 50004 และ ISO 50006

bottom of page