top of page

ภาพบรรยายการฝึกอบรม รุ่นที่ 4 วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2560
หลักสูตรการยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
ด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO 50004 และ ISO 50006

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1
bottom of page