top of page

ภาพบรรยายการฝึกอบรม รุ่นที่ 7 วันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560
หลักสูตรการยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
ด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO 50004 และ ISO 50006

bottom of page