top of page

ภาพบรรยายการฝึกอบรม รุ่นที่ 9 วันที่ 21- 24 สิงหาคม 2560
หลักสูตรการยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
ด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO 50004 และ ISO 50006

bottom of page