top of page

ภาพบรรยายการฝึกอบรม รุ่นที่ 10 วันที่ 28- 31 สิงหาคม 2560
หลักสูตรการยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
ด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO 50004 และ ISO 50006

bottom of page