top of page

ภาพบรรยายการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2560
หลักสูตรการยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
ด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO 50004 และ ISO 50006

bottom of page