top of page

ภาพบรรยายการฝึกอบรม รุ่นที่ 3 วันที่ 9 - 12 มกราคม 2561
หลักสูตรการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความต่อเนื่องด้านวิชาชีพของผู้ตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน

bottom of page