top of page

ภาพบรรยายการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 9 - 12 มกราคม 2561 หลักสูตรเทคโนโลยี
การอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม ภายใต้การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ความต่อเนื่องด้านวิชาชีพของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

bottom of page