top of page

ภาพบรรยายการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2560 หลักสูตรเทคโนโลยี
การอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุม ภายใต้การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ความต่อเนื่องด้านวิชาชีพของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1
bottom of page