top of page

ภาพบรรยายการฝึกอบรม รุ่นที่ 3 วันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2560 หลักสูตรเทคโนโลยี
การอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุม ภายใต้การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ความต่อเนื่องด้านวิชาชีพของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

bottom of page