top of page

ภาพบรรยายการฝึกอบรม รุ่นที่ 4 วันที่ 9 - 12 มกราคม 2561 หลักสูตรเทคโนโลยี
การอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุม ภายใต้การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ความต่อเนื่องด้านวิชาชีพของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

bottom of page