top of page

ภาพบรรยายการฝึกอบรม รุ่นที่ 5 วันที่ 15 - 18 มกราคม 2561 หลักสูตรเทคโนโลยี
การอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุม ภายใต้การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ความต่อเนื่องด้านวิชาชีพของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

bottom of page