top of page

ภาพบรรยายการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2560
หลักสูตรผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
ภายใต้การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความต่อเนื่องด้านวิชาชีพของผู้ตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน

bottom of page