top of page

ภาพบรรยายการฝึกอบรม  รุ่นที่ 3 วันที่ 11,12,14 มกราคม 2561
หลักสูตรผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
ภายใต้การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความต่อเนื่องด้านวิชาชีพของผู้ตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน

bottom of page