top of page

ภาพบรรยายการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2560 หลักสูตรเทคโนโลยี
การอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุม ภายใต้การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ความต่อเนื่องด้านวิชาชีพของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

bottom of page