ฟีนิกซ์ฯ มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาแนะนำ วิจัยและฝึกอบรมด้านต่างๆ

      Accounting Management - การจัดการบัญชี
      Energy Management - การจัดการพลังงาน
      Environmental Management - การจัดการสิ่งแวดล้อม
      Financial Management - การจัดการการเงิน
      Food Safety - อาหารปลอดภัย
      Human Resources Management & Developmant - การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
      Internal Audit - การตรวจภายใน
      Labour Relation - แรงงานสัมพันธ์
      Occupational Health & Safety - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
      Organization Assessment -การตรวจประเมินองค์กร
      Organization Improvement - การปรับปรุงองค์กร
      Production Management - การบริหารการผลิต
      Quality Management - การจัดการคุณภาพ
      Standardization - การจ้ดทำมาตรฐาน
      Thai Labour Standard -มาตรฐานแรงงานไทย         

Visitors: 173,871