เราได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015
ขอบเขต Provision of research, consulting, 
Technical inspection and conference service                                             


              

เราได้รับการจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษา ระดับ A หมายเลข 869 
สาขาพลังงาน สาขา
การเงินด้านบัญชี สาขาอุตสาหกรรม  
และสาขาเบ็ดเตล็ด ด้านระบบบริหารงาน
คุณภาพ
และด้านมาตรฐานแรงงานไทย 

จากกระทรวงการคลัง                                                                                            

     

      

 

เราได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เลขที่ น.0001/58
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                  
                                                                                                 

             

             

เราได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน เลขที่ 0001/59
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                     


เราได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
เลขทะเบียน 0767/55 
จากสภาวิศวกร                                                                                               

Visitors: 172,667