องค์กรระหว่างประเทศด้านการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) หรือ ISO ได้จัดทำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน (Energy Management Standard) ต่างๆ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรต่างๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) ลดต้นทุนด้านพลังงาน และสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ผ่านมา ISO ได้มีการจัดทำและประกาศใช้มาตรฐานด้านการจัดการพลังงานรวมทั้งสิ้น 6 ฉบับ ได้แก่ มาตรฐานสากล ISO50001 ซึ่งได้มีการประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2554 มาตรฐานสากล ISO50002 ISO50003 ISO50004 ISO50006 และ ISO50015 ซึ่งได้มีการประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2557 โดยนอกจากนี้ ยังมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานที่อยู่ระหว่างการจัดทำร่างอยู่จำนวนหนึ่งอีกด้วย

มาตรฐานสากล ISO50001 เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบการจัดการพลังงาน ซึ่งในปัจจุบันมาตรฐานดังกล่าวเป็นที่รู้จักในประเทศไทยค่อนข้างแพร่หลาย เนื่องจากหน่วยงานที่ต้องการได้รับการรับรองมาตรฐานสากลดังกล่าว ต้องจัดให้บุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานฝึกอบรมต่างๆ เพื่อให้บุคลากรนำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับการรับรองมาตรฐานสากลดังกล่าวจากหน่วยรับรอง (Certification Body) แต่เป็นที่น่าเสียดายที่มาตรฐานด้านการจัดการพลังงานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการยกระดับระบบการจัดการพลังงาน ได้แก่ มาตรฐานสากล ISO50004  ซึ่งว่าด้วยเรื่องของข้อแนะนำสำหรับการดำเนินการ รักษาไว้ และปรับปรุง ระบบการจัดการพลังงาน (Guidance for the implementation, maintenance and improvement of an energy management system) และมาตรฐานสากล ISO50006 ซึ่งว่าด้วยเรื่องของการวัดสมรรถนะด้านพลังงาน โดยใช้ข้อมูลฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (Measuring energy performance using energy baselines and energy performance indicators) ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เนื่องจากหน่วยงานฝึกอบรมด้านพลังงานเอกชน ยังไม่ได้มีการพัฒนาหลักสูตรด้านการจัดการพลังงานตามมาตรฐานดังกล่าว ส่งผลให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ผู้ตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงาน ผู้ตรวจประเมิน คณะทำงานจัดการพลังงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สูญเสียโอกาสในการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO50004 และ ISO50006 ดังกล่าว
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO50004 และ ISO50006 ดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตรการยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ขึ้น เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และสามารถยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ตามแนวทางของมาตรฐานการจัดการพลังงานสากลต่อไป

1)  พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล (Energy
     Management International Standard)
2)  เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ผู้ตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงาน ผู้ตรวจประเมิน และคณะทำงานจัดการ
     พลังงาน ให้สามารถยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ตามแนวทางของมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO50004 และ ISO50006

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ผู้ตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน
ตามกฎหมาย ให้สามารถยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ตามแนวทางของมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO50004 และ ISO50006
 

   

  4 วัน (24 ชั่วโมง)

   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้แบ่งคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

   ผู้สมัครที่สังกัดหน่วยงานดังต่อไปนี้

      1. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
      2. พลังงานจังหวัด
      3. ผู้ชำนาญการ หรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ ในสังกัดของผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและ
          รับรองการจัดการพลังงาน
      4. ที่ปรึกษา หรือวิทยากรด้านพลังงานในสังกัดของหน่วยงานที่ได้รับการจดทะเบียนกับ
          ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
      5. วิศวกร หรือที่ปรึกษาด้านพลังงานในสังกัดของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
      6. อาจารย์ประจำในสังกัดของสถาบันการศึกษา
      7. ผู้ตรวจประเมินหรือผู้เชี่ยวชาญ ในสังกัดของหน่วยตรวจประเมินมาตรฐาน ISO
      8. วิศวกร หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
          ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
      9. วิศวกร หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพลังงานในโรงงานหรืออาคาร

   ผู้สมัครประเภทวิทยากร/ที่ปรึกษา/ผู้ตรวจประเมินอิสระ (ไม่มีสังกัด)

      ผู้สมัครจะต้องแสดงผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน 

   หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์ให้แต่ละหน่วยงานจัดส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ไม่เกินหน่วยงานละ 3 คน

     ผู้สำเร็จการฝึกอบรมที่มีสิทธิ์รับวุฒิบัตร จะต้องเป็นผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม และมีระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหลักสูตร
     ต้องผ่านการทดสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การทดสอบ

 

บริษัทฯ จะเปิดรับสมัครการฝึกอบรม ผ่านทางระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.phoenixy.com
โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมผ่านทาง เว็บไซต์ www.phoenixy.com

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด
นายสรพล  สุธรรมวัต เจ้าหน้าที่ประสานโครงการ
โทรศัพท์ : 0 2621 8970, 08 6399 1672
โทรสาร :  0 2621 6601
E-Mail : info@phoenixy.com
www. phoenixy.com


Visitors: 172,663