โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ปี 2564 SME Regular Level


 พัฒนาธุริกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001


โครงการงานขึ้นทะเบียนและกำกับดูแลการออกใบอนุญาตในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับระบบการจัดการพลังานตามกฎหมายด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO 50004
และ ISO 50006


โครงการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน


โครงการการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน


โครงการการตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน


 

 

Visitors: 173,871