กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) โดยมีผลบังคับใช้กับอาคารที่จะขออนุญาตก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงให้มีการออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย 

 

           เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานในปัจจุบัน คณะรัฐมนตรี โดยข้อเสนอปฏิรูปจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เห็นควรเร่งผลักดันให้มีการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงได้พิจารณาร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขร่างกฎกระทรวงเพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเห็นชอบร่วมกันที่จะให้มีการบังคับใช้กับอาคารที่มีความพร้อมก่อน และทยอยบังคับใช้กับอาคารทั้ง 9 ประเภท ภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2563) โดยปีที่ 1 บังคับกับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง ขนาดตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ปีที่ 2 บังคับกับอาคารทั้ง 9 ประเภท ขนาดตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป และปีที่ 3 บังคับกับอาคารทั้ง 9 ประเภท ขนาดตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป

 

 

 

 

Visitors: 172,660