ภาพกิจกรรมโครงการฯ

 

กิจกรรมที่ 1 : การสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001 และประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์รองรับการค้ายุคใหม่ ปีงบประมาณ 2564

 

         บริษัท ฟินิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด ไดรับมอบหมายจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ดำเนินการจัดสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001 และประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์รองรับการค้ายุคใหม่ ปีงบประมาณ 2564 ณ สถาบันไทย–เยอรมัน จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564


         ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
 ได้ดำเนินการจัดสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001 และประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์รองรับการค้ายุคใหม่ ปีงบประมาณ 2564  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 

          ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ได้ดำเนินการจัดสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001 และประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์รองรับการค้ายุคใหม่ ปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร


  
    ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ได้ดำเนินการจัดสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001 และประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์รองรับการค้ายุคใหม่ ปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมเดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง จังหวัดสมุทรปราการ

 

กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ให้มีระบบการบริหารจัดการและผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001

 

          บริษัท ฟินิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด ไดรับมอบหมายจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ และขั้นตอนในการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ISO 9001 ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์รองรับการค้ายุคใหม่ ปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 มีนาคม 2564

           

          ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด เข้าให้คำปรึกษาแนะนำแก่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์รองรับการค้ายุคใหม่ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 จำนวน 8 บริษัท ระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน 2564


 

 

โครงการโลจิสติกส์ในปีที่ผ่านมา

 

 

 

Visitors: 172,667