โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อการสร้างหรือปรับปรุงอาคารให้ดีกว่าเกณฑ์ BEC ด้วยมาตรฐานทางการเงิน ปี 2562หลักการและเหตุผล

          เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code: BEC) เป็นนโยบายปฏิรูปเร่งด่วนของรัฐบาล โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2522 กำหนดให้อาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลงที่มีขนาดพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 9 ประเภท ประกอบด้วย สถานศึกษา สำนักงาน โรงมหรสพ ศูนย์การค้า สถานบริการ อาคารชุมนุมคน โรงแรม โรงพยาบาล และอาคารชุด
จะต้องมีการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎกระทรวงกำหนด กระทรวงพลังงาน โดย พพ. ได้วางแผนดำเนินงานภายใต้นโยบายดังกล่าว ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรก ผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ช่วงที่สองคือการสนับสนุน ส่งเสริมอาคารที่ก่อสร้างใหม่ให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และช่วงที่สามคือการส่งเสริมให้มีการสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างไรก็ตาม การออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อให้ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานเพิ่มขึ้นจากเดิมตามเกณฑ์ BEC นั้น เจ้าของอาคารจะต้องลงทุนและมีค่าใช้จ่ายเพื่อออกแบบ ปรับปรุงหรือดัดแปลงอาคารที่เพิ่มขึ้น
ดังนั้น พพ. จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารให้ดีกว่าเกณฑ์ BEC ด้วยมาตรการทางการเงินขึ้น เพื่อนำร่องกลไกสนับสนุนการลงทุนในการปรับปรุงระบบต่าง ๆ ของอาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและใช้เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างให้อาคารอื่น ๆ
ได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

คุณสมบัติผู้ขอรับการสนับสนุน
 
• บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่เป็นเจ้าของอาคารที่จะก่อสร้างอาคารใหม่ หรือจะปรับปรุงอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป
• เป็นอาคาร 9 ประเภท ได้แก่ สถานศึกษา สำนักงาน อาคารโรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร อาคารห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าอาคารสถานบริการ อาคารชุมนุมคน โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด
• ในกรณีผู้ขอรับการสนับสนุนเป็นเจ้าของอาคารที่เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมตาม พรก. กำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ต้องมีการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในรอบปี 2561 ให้แก่ พพ. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 
หรือได้รับอนุญาตจาก พพ. ให้ผ่อนผัน ณ วันที่ยื่นใบสมัครขอรับการสนับสนุน

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
 

     วงเงินการสนับสนุน

      พพ. จะสนับสนุนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าติดตั้งตามที่ พพ. กำหนด แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ต่ออาคาร
      โดยสนับสนุนแก่ผู้ขอรับการสนับสนุนที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการอนุมัติวงเงินสนับสนุนตั้งแต่ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ขึ้นไป ทั้งนี้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารต้องมีคุณลักษณะตามที่ พพ. กำหนด

      • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
      • ต้องเป็นราคาที่หักส่วนลดแล้ว
      • ไม่เกินราคากลางที่ พพ. เห็นชอบ
 

     การก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารที่ให้การสนับสนุน

      พพ. จะให้การสนับสนุนการลงทุนแก่ผู้ขอรับการสนับสนุนที่มีการปรับปรุงเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานในระบบต่างๆ ในอาคารให้ดีกว่าเกณฑ์ BEC ดังนี้

      • ปรับปรุงค่าประสิทธิภาพพลังงานในระบบต่าง ๆ ของอาคาร ให้เป็นไปตามเกณฑ์ BEC หรือสูงกว่าเกณฑ์ BEC
      • ปรับปรุงค่าประสิทธิภาพพลังงานในระบบเปลือกอาคารในส่วนที่เป็นผนังด้านนอกของอาคาร (OTTV) และ หรือหลังคาของอาคาร (RTTV)
        ซึ่งอาจรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศระบบใดระบบหนึ่ง หรือทั้ง 2 ระบบด้วยหรือไม่ก็ได้
      • ระยะเวลาคืนทุน (Simple Payback Period) เฉลี่ยไม่เกิน 7 ปี
 

     เงื่อนไขการให้การสนับสนุน

      • ผู้ขอรับการสนับสนุนในโครงการนี้ จะขอรับการสนับสนุนซ้ำซ้อนในมาตรการเดียวกันกับโครงการสนับสนุนอื่นๆ ของ พพ. ไม่ได้
      • ผู้ขอรับการสนับสนุนที่ได้รับอนุมัติการสนับสนุนแล้ว จะต้องดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร และส่งหนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน
        ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาสนับสนุน

 

ขยายเวลาการสมัครขอรับการสนับสนุน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2562

Download เอกสารการสมัครที่เว็บไซต์ www.dede.go.th หรือ
www.susidybec.org

 

เอกสารการสมัครขอรับการสนับสนุน

      • หนังสือขอรับการสนับสนุนพร้อมใบสมัครขอรับการสนับสนุน
      • เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่
        1) หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามและผู้รับมอบอำนาจโดยต้องรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารทุกฉบับพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) ตามรูปแบบของหนังสือมอบอำนาจในเอกสารประกอบแนบท้ายประกาศนี้
       2) อาคารที่อยู่นอกข่ายเป็นอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ให้แนบสำเนาใบรับรองขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า
จากการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
       3) อาคารอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ให้แนบสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ถ้าเกี่ยวข้อง)
       4) ผังพื้นหรือแปลนอาคารทั้งที่เป็นปัจจุบันและในส่วนที่จะปรับปรุงรูปด้านรูปตัด รายละเอียดวัสดุกรอบอาคาร รวมถึงรายละเอียดในเรื่องต่างๆ
ประกอบด้วยระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง รายละเอียดผังติดตั้งโคมและหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงอาค
       5) สำเนาใบเสนอราคาจากผู้จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ขอรับการสนับสนุนซึ่งต้องเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามที่ พพ. ได้กำหนด
ราคากลางไว้ ในกรณีที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ พพ. ยังไม่ได้กำหนดราคากลางผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องยื่นใบเสนอราคาของวัสดุอุปกรณ์ที่จะขอรับ
การสนับสนุน พร้อมด้วยใบเสนอราคาเปรียบเทียบอีกอย่างน้อย 2 รายรวมเป็น 3 ราย

       *** เอกสารประกอบต่างๆ และสำเนาใบเสนอราคาจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจและประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ

                                            

 
วิธีการสมัคร
 
• ยื่นหนังสือนำส่งพร้อมเอกสารใบสมัครได้ด้วยตนเองที่กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (กกอ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ
• จัดส่งหนังสือนำส่งพร้อมเอกสารใบสมัครผ่านทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในรูปแบบของไปรษณีย์ลงทะเบียน มาที่กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (กกอ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

*** หนังสือขอรับการสนับสนุนและใบสมัครขอรับการสนับสนุนต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้ขอรับการสนับสนุน หรือผู้ได้รับมอบอำนาจโดยมีหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร

 
 


        ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับการสนับสนุนโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารให้ดีกว่าเกณฑ์ BEC ด้วยมาตรการทางการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562

        ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครขอรับการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารให้ดีกว่าเกณฑ์ BEC ด้วยมาตรการทางการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)

เอกสารการสมัครขอรับการสนับสนุน

•ใบสมัครขอรับการสนับสนุน                    (Word)   (PDF)
•แบบฟอร์ม ตัวอย่างหนังสือขอรับการสนับสนุน    (Word)
•แบบฟอร์ม ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ            (Word)

 

คู่มือการขอรับการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารให้ดีกว่าเกณฑ์ BEC ด้วยมาตรการทางการเงิน ประจำปี 2562 

 

เอกสารบรรยายการประชุมชี้แจง

•ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
•หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับการสนับสนุน
แนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามเกณฑ์ BEC

Visitors: 172,665