top of page
แบนเนอร์โครงการโลจิสติกส์ ปี 64_10-3-64_กรมพัฒฯ.jpg
โบรชัวร์อบรมโลจิสติกส์_.jpg

ภาพกิจกรรมโครงการฯ

กิจกรรมที่ 1 : การสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001 และประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์รองรับการค้ายุคใหม่ ปีงบประมาณ 2564

     บริษัท ฟินิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด ไดรับมอบหมายจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ดำเนินการจัดสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001 และประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์รองรับการค้ายุคใหม่ ปีงบประมาณ 2564 ณ สถาบันไทย–เยอรมัน จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

     ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ดำเนินการจัดสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001 และประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับ

ความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์รองรับการค้ายุคใหม่ ปีงบประมาณ 2564  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

     ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ได้ดำเนินการจัดสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001 และประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับ

ความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์รองรับการค้ายุคใหม่ ปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

       ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ได้ดำเนินการจัดสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001 และประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์รองรับการค้ายุคใหม่ ปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมเดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง จังหวัดสมุทรปราการ

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ให้มีระบบการบริหารจัดการและผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001

     บริษัท ฟินิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด ไดรับมอบหมายจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ และขั้นตอนในการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ISO 9001 ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์รองรับการค้ายุคใหม่ ปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 มีนาคม 2564

IMG_9876
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

     ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด เข้าให้คำปรึกษาแนะนำแก่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์รองรับการค้ายุคใหม่ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 จำนวน 8 บริษัท ระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน 2564

IMG_0893
press to zoom
IMG_1120
press to zoom
รูปที่ 2.1
press to zoom
IMG_1181
press to zoom
รูปที่ 4_3
press to zoom
รูปที่ 4_9_edit
press to zoom
รูปที่ 3
press to zoom
รูปที่ 3_5
press to zoom
1/1

 พัฒนาธุริกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001

bottom of page