top of page

ภาพบรรยายการฝึกอบรม รุ่นที่ 3 วันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2562 
หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความต่อเนื่องทางวิชาชีพ

ด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ปี 2562
(หลักสูตร: การอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า)

bottom of page