top of page

ภาพบรรยายการฝึกอบรม รุ่นที่ 4 วันที่ 6 - 9 มกราคม 2563 
หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความต่อเนื่องทางวิชาชีพ

ด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ปี 2562
(หลักสูตร: การอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า)

bottom of page