top of page

ภาพบรรยายการฝึกอบรม รุ่นที่ 3 วันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2562
หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความต่อเนื่องทางวิชาชีพ

ด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ปี 2562
(หลักสูตร: การอนุรักษ์พลังงานด้านเครื่องกล)

bottom of page