top of page

ภาพบรรยายการฝึกอบรม รุ่นที่ 4 วันที่ 8 - 11 มกราคม 2563
หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความต่อเนื่องทางวิชาชีพ

ด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ปี 2562
(หลักสูตร: การอนุรักษ์พลังงานด้านเครื่องกล)

bottom of page