top of page

ภาพบรรยายการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2562 
หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความต่อเนื่องทางวิชาชีพ

ด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ปี 2562
(หลักสูตร: การอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า)

bottom of page